رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادامه کنترل چاپ پول تورم‌زا در دولت رئیسی

ادامه کنترل چاپ پول تورم‌زا در دولت رئیسی به گزارش «نود اقتصادی»، دولت رئیسی در دو ماه نخست فعالیت خود، اقدام تورم‌زا و خطرناک دولت روحانی در چاپ پول برای رفع کسری بودجه را متوقف کرده است. بر این اساس متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های مرداد و شهریور به ۰/۱۵ درصد سقوط کرده […]

ادامه کنترل چاپ پول تورم‌زا در دولت رئیسی

به گزارش «نود اقتصادی»، دولت رئیسی در دو ماه نخست فعالیت خود، اقدام تورم‌زا و خطرناک دولت روحانی در چاپ پول برای رفع کسری بودجه را متوقف کرده است.

بر این اساس متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های مرداد و شهریور به ۰/۱۵ درصد سقوط کرده که ۱۲ برابر کمتر از متوسط رشد ماهانه پولی در دولت روحانی است.