رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارنامه اقتصادی دولت رئیسی در یک سال گذشته

کارنامه اقتصادی دولت رئیسی در یک سال گذشته تورم ماهانه ۵٢/٢ درصد (خرداد) تورم نقطه به نقطه مسکن ٣٩ درصد رشد دلار ٢٩ درصد ١۶٠ هزار میلیارد تومان پول از بورس خارج شد قیمت سکه ٣٣ درصد رشد کرد ١٧ درصد رشد نرخ بهره بین بانکی ٢٢/١ درصد رشد پایه پولی

کارنامه اقتصادی دولت رئیسی در یک سال گذشته

تورم ماهانه ۵٢/٢ درصد (خرداد)
تورم نقطه به نقطه مسکن ٣٩ درصد
رشد دلار ٢٩ درصد
١۶٠ هزار میلیارد تومان پول از بورس خارج شد
قیمت سکه ٣٣ درصد رشد کرد
١٧ درصد رشد نرخ بهره بین بانکی
٢٢/١ درصد رشد پایه پولی