رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گاف سخنگوی دولت!

گاف سخنگوی دولت! ادعای سخنگوی دولت مبنی بر خروج کلیه جواهرات خاندان پهلوی از ایران و پاسخ یک مستند ساز: بر خلاف ادعای مهمل شما، کلیه جواهرات از جمله دو تاج مذکور در موزه بانک مرکزی موجود است.  

گاف سخنگوی دولت!

ادعای سخنگوی دولت مبنی بر خروج کلیه جواهرات خاندان پهلوی از ایران و پاسخ یک مستند ساز: بر خلاف ادعای مهمل شما، کلیه جواهرات از جمله دو تاج مذکور در موزه بانک مرکزی موجود است.